Menü

Eszközök

Wienerberger - Tondach Partnerprogram - Adatvédelmi Tájékoztató

1. Az adatkezelő

 

WIENERBERGER Téglaipari zártkörűen működő Részvénytársaság

Rövidített cégnév: WIENERBERGER zRt.

Cégjegyzékszám: 01-10-041706

Székhely: 1119 Budapest, Bártfai u. 34.

 

továbbiakban: Adatkezelő

 Adatvédelemmel kapcsolatos elérhetőség:

info@wienerberger.hu

 

2. Az adatkezelés jogalapja

 

Jogi háttér

 

Az Adatkezelők személyes adatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Adatvédelmi tv.) előírásait betartva, az érintett hozzájárulása alapján kezelnek.

 

Adatkezeléshez történő hozzájárulás

 

Az Adatkezelők az érintett adatait a Wienerberger Partnerprogramban való részvétel céljából kezelik.

 

Az érintett az Adatkezelők által a részére megküldött részvételi lapot kitölti és aláírja, ezzel az érintett a jelen Adatvédelmi Tájékoztatót (továbbiakban: Tájékoztató) elfogadja, illetve hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes adatait az Adatkezelők a jelen Tájékoztatóban meghatározott célból és ideig nyilvántartsák és kezeljék.

 

Jelen Tájékoztató elfogadása az érintett részéről az adatkezeléshez való önkéntes, tájékozott, határozott és teljes körű hozzájáruló nyilatkozatnak minősül.

 

Jelen Tájékoztató az érintett teljes körű tájékoztatásának minősül.

 

3. A kezelt adatok köre

 

a) keresztnév

b) vezetéknév

c) e-mail cím

d) telefonszám

e) születési idő

f) lakcím

g) kereskedő adatai (neve, címe)

h) pontszám

i) beváltott ajándéktárgy

 

4. Az adatkezelés célja, időtartama

 

a) tájékoztatás nyújtása termékekről, szolgáltatásokról

b) tájékoztatás nyújtása marketing akciókról

c) gazdasági kimutatások, statisztikák és piaci elemzések készítése

d) ajándéktárgyak kiszállítása

 

Az Adatkezelők az érintett adatait a jelen pontban meghatározott célok megvalósulásáig vagy fennállásáig (a Wienerberger Partnerprogramban való részvétel időtartama alatt) és a részvétel megszűnését követő 30 napig kezelik.

 

Amennyiben az érintett a személyes adatainak törlését kéri, az Adatkezelők 30 napon belül intézkednek ezek törléséről.

 

5. Technikai adatok, cookie-k, IP-cím

 

A honlap olyan cookie-kat (sütiket) használ, amelyek kizárólag látogatási statisztikák alapjaként szolgálnak, az érintett számítógépén tárolt információkhoz nem férnek hozzá. A cookie-k személyes adatokat nem kezelnek, nem alkalmasak az érintett azonosítására. 


A honlap az alábbi cookie-kat használja:

- ideiglenes cookie-k, amelyek a honlap bezárásával törlésre kerülnek,

- állandó cookie-k, amelyek a rögzítés időpontjától számítva egy év múlva kerülnek törlésre.

 

A cookie-kat az érintett bármikor blokkolhatja, illetve törölheti a böngésző megfelelő menüpontjának segítségével.

 

A honlap rögzíti az érintett számítógépének internet címét (IP-címét). Ezen adatok nem kerülnek összekapcsolásra más személyes adatokkal, nem alkalmasak az érintett azonosítására. Az IP címek kizárólag statisztikai célokat szolgálnak.

 

6. Az adatbiztonság követelményének érvényesülése

 

Az Adatkezelők adatkezelési tevékenységük során

- gondoskodnak az adatok biztonságáról, továbbá megteszik azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítják azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Adatvédelmi tv. rendelkezéseinek érvényre juttatásához szükségesek,

- védik az adatokat a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

7. Az érintett jogai az adatkezeléssel kapcsolatban

 

Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

b) személyes adatainak helyesbítését, valamint

c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

 

Az érintett kérésére az Adatkezelő tájékoztatást adnak az érintett általa kezelt vagy a rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

 

A tájékoztatás ingyenes, ha az érintett a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan még nem nyújtott be tájékoztatás iránti kérelmet az Adatkezelőkhöz. Egyéb esetekben a tájékoztatás után fizetendő költségtérítés összege esetenként 1.000,- Ft + Áfa.

 

Az érintett a kérelmét e-mailben az info@wienerberger.hu címre, levélben pedig a 1119 Budapest, Bártfai utca 34. sz. postacímre juttathatja el. Az Adatkezelők az érintett kérelmére 25 napon belül írásban válaszol.

 

8. Az adatok feldolgozása

 

Az Adatkezelők az érintett adataihoz a Droid Group Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 13-09-167289; székhely: 2040 Budaörs, Tüske utca 1.) mint adatfeldolgozó (továbbiakban: Adatfeldolgozó) részére biztosítanak hozzáférést.

Az Adatfeldolgozó az érintett adatait a jelen Tájékoztatóban foglalt adatkezelési célokkal összefüggésben dolgozza fel, tárolja, őrzi meg.

 

Az Adatfeldolgozó az érintett adatait jelen Tájékoztató rendelkezéseinek és az Adatvédelmi tv-nek megfelelően kezeli.

 

9. Egyéb

 

A Tájékoztató módosításának lehetősége

 

Az Adatkezelők fenntartják a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan módosítsák. Az Adatkezelők az érintett kérésére e-mailben megküldik a mindenkor hatályos Tájékoztatót. A Tájékoztató utolsó módosításának idejét a „Frissítve” sor tartalmazza.

 

Jogérvényesítési lehetőségek

 

Az érintett adatvédelmi jogainak sérelme esetén az Adatkezelőkhöz fordulhat panasszal, amennyiben ez eredménytelen, úgy a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) és az Adatvédelmi tv. alapján bírósághoz (törvényszék), valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

 

------------------------------